Sotning hyresvärd

Trygghet för dina hyresgäster

Regelbunden sotning är främst en säkerhetsfråga, men också en fråga om ekonomi. Samma sak med ventilation: god ventilation är en hälsofråga, men även här handlar det om att optimera ett system för att spara pengar.

Nedan kan du läsa mer om våra tjänster för fastighetsägare. Hos oss får du hjälp med både sotning och ventilation. Genom serviceavtal får du en långsiktig trygghet och ett regelbundet arbete.

På begäran utför vi även specialuppdrag, såsom skottning av tak eller byte av en trasig takpanna. Vi hjälper också till med tips på energibesparande åtgärder.

Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler regleras av lagar och förordningar som omfattar alla fastighetsägare.

Sotar gör vi för att förebygga brand. Vi rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Sotaren undersöker sotbildning, temperatur och draget i eldstaden samt kontrollerar skorsten och tak.

Brandskyddskontroll är en teknisk kontroll, då vi går igenom att eldningsanläggningen är hel och funktionsduglig. Om fel och brister upptäcks tidigt kan det förhindra brand.

Kontrollen får bara utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (tidigare Räddningsverket) bestämmer innehållet i kontrollen, liksom hur ofta den ska genomföras.

Sydnärkesotaren arbetar med SSR Godkänd Besiktning. Det är en kvalitetssäkrad metod för besiktningar av eldstäder, rökkanaler och skorstenar. Metoden är framtagen av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och går metodiskt igenom funktion och säkerhet i din eldningsanläggning.

Sydnärkesotaren utför besiktningar vid nyinstallation av braskaminer, pelletspannor, kakelugnar och andra eldstäder.

Vi utför även besiktningsarbeten av rökkanaler och eldstäder efter soteldar, vid husköp samt vid väg- och sprängningsarbeten.

Sydnärkesotaren utför totalrengöring av ventilationssystem. Vi nyinstallerar anläggningar och utför besiktning (vi har riksbehörighet), funktionskontroller och injustering för optimal funktion. Du kan även få hjälp med radonmätningar.

OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll
Som fastighetsägare har du ett ansvar för att de av Boverket fastställda
 OVK-besiktningarna genomförs. Kommunen är tillsynsmyndighet.

Frister, OVK-besiktningar
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation: 3 år
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation: 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation: 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation: 6 år

En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation: Endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation

Ventilationsordlista
S-ventilation: självdrag
F-ventilation: fläktventilation där endast frånluftflödet är fläktstyrt
FT-ventilation: fläktventilation där både frånluft- och tilluftflödena är fläktstyrda
FTX- och FX-ventilation: FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning

Radon är radioaktiv gas. Den är luktfri, smakfri och osynlig. Radon förekommer naturligt i mark, luft och vatten överallt i Sverige, men i för höga halter är den hälsovådlig. Vid inandning av radon utsätts cellerna i lungorna för strålning. Radon orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Källor till radon i inomhusluft
Markradon är den vanligaste orsaken till förhöjda halter i inomhusluften. Eftersom lufttrycket vanligtvis är lägre inomhus kan radonhaltig luft sugas in via till exempel sprickor i husgrund eller källare.

Blåbetong (blå lättbetong) avger radon. Blåbetongen är ett byggmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975.

Höga halter av radon kan förekomma i dricksvatten, främst från djupborrade brunnar. När radonet i vattnet avgår till luften bidrar det till att radonhalten luften ökar.

Sänkning av radonhalten
Det går att sänka radonhalten i en fastighet. Åtgärderna beror på vilken sorts radon som ska bekämpas. Ibland kan det räcka med att förbättra den befintliga ventilationen eller att täta sprickor i golv och vid rörgenomföringar.

Förekomsten av radon mäts med instrument eller spårfilmer. Sydnärkesotaren utför mätning, konsultation och åtgärder. Du får åtgärdsförslag med prisuppgift. Vi utför uppföljning för att se att åtgärden givit resultat.

Vi tecknar serviceavtal med fastighetsbolag i hela landet för regelbunden tillsyn av ventilationssystem.