Smuts är inget som skrämmer oss!

Sydnärkesotaren utför service och underhåll av ventilation i verkstad och tung industri. Vi är flexibla och åtar oss alla sorters uppdrag med koppling till ventilation, sotning, inomhusklimat, utsug, fläktar etc.

Radon är radioaktiv gas. Den är luktfri, smakfri och osynlig. Radon förekommer naturligt i mark, luft och vatten överallt i Sverige, men i för höga halter kan den skada din hälsa allvarligt. Vid inandning av radon utsätts cellerna i lungorna för strålning. Radon orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Källor till radon i inomhusluft
Markradon är den vanligaste orsaken till förhöjda halter i inomhusluften. Eftersom lufttrycket vanligtvis är lägre inomhus kan radonhaltig luft sugas in via till exempel sprickor i husgrund eller källare.

Blåbetong (blå lättbetong) avger radon. Blåbetongen är ett byggmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975.

Höga halter av radon kan förekomma i dricksvatten, främst från djupborrade brunnar. När radonet i vattnet avgår till luften bidrar det till att radonhalten luften ökar.

Sänkning av radonhalten
Förekomsten av radon mäts med instrument eller spårfilmer. Radonhalten på en arbetsplats där man idkar regelbundet arbete får inte överstiga värdet 400 Bq/m3. I bostäder ligger gränsen på 200 Bq/m3.

Det går att sänka radonhalten i en fastighet. Åtgärderna beror på vilken sorts radon som ska bekämpas. Ibland kan det räcka med att förbättra den befintliga ventilationen eller att täta sprickor i golv och vid rörgenomföringar.

Sydnärkesotaren utför mätning, konsultation och åtgärder. Vi ger åtgärdsförslag med prisuppgift. Vi utför även uppföljning för att se att åtgärden givit resultat.

Sotare Industri