Lagar & Regler sotning

”Lagen om skydd mot olyckor”

Sotning och brandskyddskontroll är en kommunal myndighetsverksamhet som styrs av lagen om skydd mot olyckor. Varje fastighetsägare är skyldig att låta sota och besiktiga sin eldningsanläggning.

Ansvaret för att sotning och brandskyddskontroller utförs ligger hos Nerikes Brandkår*. Inom Sydnärkesotarens distrikt är det Nerikes Brandkår som fastställer taxor för sotning och brandskyddskontroll.

Nerikes Brandkår ansvarar för att sotningsverksamheten utförs enligt lagen, och tecknar avtal med utbildade skorstensfejare.

Staten har också ett ansvar genom Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, som beslutar hur och hur ofta brandskyddskontroller ska utföras.

Här kan du läsa mer om lagar och regler kring sotning

* Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg,
Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg och Nora samverkar om räddningstjänst
och olycksförebyggande verksamhet.