Sotning Restaurang

Säker och skön miljö i kök & matsal

Vi hjälper dig som driver restaurang eller storkök att skapa ett bra inomhusklimat med god luftkvalitet. Värme, fukt och stekos ställer höga krav på din ventilationsanläggning. Det handlar både om att förebygga brand och om att skapa god ventilation för dina gästers trivsel.
Fett är fiende nummer ett i ett restaurangkök. Fett är brandfarligt och kan leda till stora bränder. Därför ska alla imkanaler i restaurang och storkök rengöras regelbundet. Enligt lagen om skydd mot olyckor är det kommunen som ansvarar för att rengöring och kontroll utförs. Sydnärkesotaren arbetar på uppdrag av fem kommuner och följer gällande lagstiftning och prissättning.

Hur går rengöringen till?
Sydnärkesotaren utför totalrengöring av ventilationssystem. Vi spolar kanaler, fläktar och aggregat med varmt vatten och fettlösande medel.

Vi arbetar med systemet Tegras, som är en marknadsledande och fullt integrerad teknologi för professionell rengöring av imkanaler från storkök, fettfilter, kåpor och fläktar.

Vi nyinstallerar ventilationsanläggningar och utför besiktning, funktionskontroller och injustering för optimal funktion. Du kan även få hjälp med radonmätningar.

Vi utför även de lagstadgade OVK-besiktningarna. Som fastighetsägare har du ett ansvar för att OVK-besiktningarna genomförs. Kommunen är tillsynsmyndighet.

Sotar gör vi för att förebygga brand. Sotaren rengör eldstäder och rökkanaler. Rengöringen bidrar till att minska risken för soteld. Sotaren undersöker sotbildning, temperatur och draget i eldstaden samt kontrollerar skorsten och tak. Efter sotningen meddelar sotaren eventuella brister.

Förutom regelbunden rengöring är det också lagstadgat att en kontroll av systemet görs regelbundet. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i systemet som kan innebära risker för brand.

Brandskyddskontrollen innefattar hela imkanalen med tillhörande fläktar och aggregat. Även takbeläggning och andra tillhörande byggnadsdelar, som bjälklagsgenomföringar, samt taksäkerhetsanordningar omfattas av kontrollplikten.