Vi säljer trygghet

Sotning och ventilation handlar ytterst om miljön i ditt hem – din säkerhet, komfort och hälsa. Vi följer gällande lagstiftning för att tillgodose din trygghet. Här nedan kan du läsa mer om våra tjänster för villaägare. Vi kan även på begäran utföra näraliggande uppdrag, såsom skottning av tak eller byte av en trasig takpanna.

Sotare – Villaägare
Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler regleras av lagar och förordningar som omfattar alla fastighetsägare.

Sotar gör vi för att förebygga brand och för att du ska ha en effektiv och funktionell eldningsanläggning. Sotaren rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Rengöringen bidrar till att minska risken för soteld. Sotaren undersöker sotbildning, temperatur och draget i eldstaden samt kontrollerar skorsten och tak. Efter sotningen meddelar sotaren eventuella brister.

När sotaren kommer
Ute: Ställ fram en stege som når upp till ditt tak.
Inne: Lägg gärna fram tidningar. Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas. Täck över ömtåliga ytor eller golv vid eldstaden.

Brandskyddskontroll är en teknisk kontroll, då vi kontrollerar att eldningsanläggningen är hel och funktionsduglig. Om fel och brister upptäcks tidigt kan det förhindra brand.

Kontrollen får bara utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (tidigare Räddningsverket) bestämmer innehållet i kontrollen, liksom hur ofta den ska genomföras.

Sydnärkesotaren arbetar med SSR Godkänd Besiktning. Det är en kvalitetssäkrad metod för besiktningar av eldstäder, rökkanaler och skorstenar. Metoden är framtagen av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och går metodiskt igenom funktion och säkerhet i din eldningsanläggning.

Sydnärkesotaren utför besiktningar vid nyinstallation av braskaminer, pelletspannor, kakelugnar och andra eldstäder.

Vi utför även besiktningsarbeten av rökkanaler och eldstäder efter soteldar, vid husköp samt vid väg- och sprängningsarbeten.

Trött på dålig luft?
Du andas in ca 25 000 liter luft varje dag – och en stor del av dygnet är du inomhus. Ett sunt inomhusklimat höjer ditt välbefinnande!

En väl fungerande ventilation förebygger allergier, dålig lukt och den ventilerar bort radon. En väl fungerade ventilation är också en energibesparing.

Rengöring, underhåll, nyinstallation
Vi utför totalrengöring av ventilationssystem i villor. Vi nyinstallerar anläggningar och utför besiktning, funktionskontroller och injustering av ventilationen för optimal funktion. Du kan även få hjälp med radonmätningar. Hör av dig så berättar vi mer!

Radon är radioaktiv gas. Den är luktfri, smakfri och osynlig. Radon förekommer naturligt i mark, luft och vatten överallt i Sverige, men i för höga halter kan den skada din hälsa allvarligt. Vid inandning av radon utsätts cellerna i lungorna för strålning. Radon orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Källor till radon i inomhusluft
Markradon är den vanligaste orsaken till förhöjda halter i inomhusluften. Eftersom lufttrycket vanligtvis är lägre inomhus kan radonhaltig luft sugas in via till exempel sprickor i husgrund eller källare.

Blåbetong (blå lättbetong) avger radon. Blåbetongen är ett byggmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975.

Höga halter av radon kan förekomma i dricksvatten, främst från djupborrade brunnar. När radonet i vattnet avgår till luften bidrar det till att radonhalten luften ökar.

Sänkning av radonhalten
Det går att sänka radonhalten i ett hus. Åtgärderna beror på vilken sorts radon som ska bekämpas. Ibland kan det räcka med att förbättra den befintliga ventilationen eller att täta sprickor i golv och vid rörgenomföringar.

Villaägare kan söka bidrag för att utföra radonåtgärder hos Länsstyrelsen. Bidraget kan täcka 50 % av kostnaderna upp till ett maxbelopp på 15 000 kronor. För mer information, se boverket.se och radonguiden.se

Förekomsten av radon mäts med instrument, spårfilmer eller vattenprov. Sydnärkesotaren utför mätning, konsultation och åtgärder. Du får åtgärdsförslag med prisuppgift och vi hjälper dig med bidragsansökan. Vi utför uppföljning för att se att åtgärden givit resultat.