Sotning och brandskyddskontroll

Inom Sydnärkesotarens distrikt är det Nerikes Brandkår* som beslutar om taxor för både sotning och brandskyddskontroller.

Sotningsavgiften består av dels en fast avgift för aktuellt sotningsobjekt, dels en grundavgift som bland annat täcker kostnaden för sotarens restid. Genom att planera arbetet så att det sotas färdigt i ett område åt gången, hålls kostnaderna nere.

När det gäller brandskyddskontroller är det Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap om avgör både hur kontrollen ska utföras, och med vilka tidsintervall.

Aktuella taxor och sotningsfrister

* Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg och Nora samverkar om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet.
Tillbaka